Säännöt

Attachments:
Download this file (Kairankiertäjien säännöt 20100912.pdf)Kairankiertäjien säännöt 20100912.pdf[Kairankiertäjien säännöt]66 Kb

(Hyväksytty Kairankiertäjät ry:n varsinaisessa kokouksessa Paimiossa 12.9.2010)

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Partiolippukunta Kairankiertäjät ry., jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Paimio ja kielenä suomi. Lippukunta kuuluu jäsenenä Lounais-Suomen partiopiiriin, joka määrää lippukunnan toiminta-alueen. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus, ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunnan uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta lippukunnan muihin uskontokuntiin kuuluvien jäsenten vakaumusta kunnioittaen.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

 

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sen kalenterivuoden loppuun mennessä 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15–vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A–jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B–jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A– ja B–jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

 

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu:

 • puheenjohtaja
 • jäsen, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja lippukunnan sihteerinä
 • jäsen, jonka tehtävänä on toimia lippukunnanjohtajana sekä hallituksen varapuheenjohtajana
 • lippukunnan taloudesta vastaava jäsen, jota kutsutaan rahastonhoitajaksi
 • vähintään yksi ja enintään kolme ikäkausitoiminnasta vastaavaa jäsentä
 • jäsen, jonka tehtävänä on vastata lippukunnan yhteyksistä tausta- ja yhteistyötahoihin

Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että parittomina vuosina erovuorossa ovat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yksi ikäkausitoiminnasta vastaava hallituksen jäsen.

Hallitus valitsee ulkopuoleltaan tarvittavat lippukunnan toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

 

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Paimion seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2§:n puitteissa.

Lippukunnalla on tukiyhdistys, Paimion Partiotoiminnan Tuki ry, joka ei ole lippukunnan elin, ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

 

7 § Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa

 1. kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
 2. johtaa lippukunnan kehittämistä 

 

8 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa lippukunnan toimintaa hallituksen ja lippukunnan kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 2. kutsua johtajisto koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

 

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
 2. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset
 3. huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
 4. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat
 5. toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset
 6. valita tarvittavat lippukunnan toimihenkilöt
 7. edustaa lippukuntaa

 

10 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee hallituksen puheenjohtaja, lippukunnanjohtaja tai hallituksen määräämä lippukunnan jäsen, kukin erikseen.

 

11 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan tilikautena on kalenterivuosi ja toimintakautena aika syyskuun alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun.

 

12 § Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään maaliskuuta mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

13 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Lippukunnan kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on

 1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.
 2. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin.
 3. käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

 1. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 2. valita parittomina vuosina seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
  • hallituksen puheenjohtaja
  • hallituksen jäsen toimimaan hallituksen ja lippukunnan sihteerin
  • hallituksen jäsen toimimaan lippukunnan rahastonhoitajana
  • yksi ikäkausitoiminnasta vastaava hallituksen jäsen
 3. valita parillisina vuosina seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
  • hallituksen jäsen toimimaan lippukunnanjohtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana
  • hallituksen jäsen jonka tehtävänä on vastata lippukunnan yhteyksistä tausta- ja yhteistyötahoihin
  • maksimissaan kaksi ikäkausitoiminnasta vastaavaa hallituksen jäsentä
 4. valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin sekä
 5. vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut
 6. valita vähintään yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan lippukunnan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa.
 7. käsitellä muut mahdolliset asiat.

 

14 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

 

15 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti jäsenille.

 

16 § Ohjesäännöt

Hallituksen puheenjohtajan, lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

 

18 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.